Search media releases

Man jailed for performing sex act on platform at Flint railway station

Court Result.jpg

Court Result

View | Download (JPG - 18 KB)
A man who exposed himself and performed a sexual act on the platform at Flint railway station has been jailed for 16 months, following a British Transport Police investigation. 
 
 
Mark Jones, 39, of Church Street, Flint, pleaded guilty to outraging public decency and breaching a Sexual Harm Prevention Order (SHPO) at Llandudno Magistrates’ Court on 14 December 2020. 
 
 
At around 7.20pm on 11 December 2020, a member of rail staff spotted Jones exposing his genitals and masturbating on the platform in full view of members of the public and passing trains. 
 
 
Officers attended and arrested Jones on suspicion of outraging public decency. Jones was also later arrested for breaching a Sexual Harm Prevention Order (SHPO), specifically not to be under the influence of non-prescribed drugs in a public place and not to expose his genitals and/or masturbate in a public place.
 
 
Jones was sentenced to 16 months in prison at Mold Crown Court on 7 January 2021 and was handed a new SHPO for five years.
 
 
BTP Temporary Sergeant Rob Thomas said: “Tackling all forms of unwanted sexual behaviour on public transport is a priority for us. We take every report seriously and urge anyone who witnesses it to report it to us so we can fully investigate.
 
 
“Given Jones already had a SHPO in place for similar behaviour in the past, it is disappointing he has not changed his behaviour.  I hope that the sentence given by the Court serves as a strong reminder to everyone that this type of behaviour will not be tolerated on the railway.”
 
 
If you experience unwanted sexual behaviour on the railway, please report it to BTP by texting 61016 or calling 0800 40 50 40. In an emergency, always call 999. 
 
 
 
Dyn wedi'i garcharu am berfformio act rhywiol ar blatfform yng ngorsaf reilffordd y Fflint
 
Mae dyn a ddatgelodd ei hun ac a gyflawnodd weithred rywiol ar y platfform yng ngorsaf reilffordd y Fflint wedi cael ei garcharu am 16 mis, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.
 
 
Plediodd Mark Jones, 39, o Church Street, y Fflint, yn euog i drechu gwedduster cyhoeddus a thorri Gorchymyn Atal Niwed Rhywiol (SHPO) yn Llys Ynadon Llandudno ar 14 Rhagfyr 2020.
 
 
Am tua 7.20pm ar 11 Rhagfyr 2020, gwelodd aelod o staff y rheilffordd Jones yn datgelu ei organau cenhedlu ac yn mastyrbio ar y platfform yng ngolwg aelodau'r cyhoedd ac yn pasio trenau.
 
 
Mynychodd ac arestiodd swyddogion Jones ar amheuaeth o drechu gwedduster cyhoeddus. Arestiwyd Jones yn ddiweddarach hefyd am dorri Gorchymyn Atal Niwed Rhywiol (SHPO), yn benodol i beidio â bod o dan ddylanwad cyffuriau heb eu rhagnodi mewn man cyhoeddus ac i beidio â datgelu ei organau cenhedlu a / neu fastyrbio mewn man cyhoeddus.
 
 
Dedfrydwyd Jones i 16 mis yn y carchar yn Llys y Goron yr Wyddgrug ar 7 Ionawr 2021 a chafodd SHPO newydd am bum mlynedd.
 
 
Dywedodd Rhingyll Dros Dro BTP, Rob Thomas: “Mae mynd i’r afael â phob math o ymddygiad rhywiol digroeso ar drafnidiaeth gyhoeddus yn flaenoriaeth i ni. Rydym yn cymryd pob adroddiad o ddifrif ac yn annog unrhyw un sy'n dyst iddo i'w riportio i ni fel y gallwn ymchwilio yn llawn.
 
 
“O ystyried bod gan Jones SHPO eisoes ar gyfer ymddygiad tebyg yn y gorffennol, mae’n siomedig nad yw wedi newid ei ymddygiad. Gobeithio bod y ddedfryd a roddwyd gan y Llys yn ein hatgoffa’n gryf i bawb na fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd. ”
 
 
Os ydych chi'n profi ymddygiad rhywiol digroeso ar y rheilffordd, rhowch wybod i'r BTP trwy anfon neges destun at 61016 neu ffonio 0800 40 50 40. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.
 
 

Share release