Search media releases

Aggressive man who racially abused members of rail staff for being Welsh at Shrewsbury station jailed

A man who threatened and racially abused members of rail staff at Shrewsbury railway station has been jailed for a total of 20 weeks, following a British Transport Police investigation.

Kevin Byrne, 59, and of Sandford Avenue, Church Stretton, was found guilty of racially aggravated fear or provocation of violence at Telford Magistrates’ Court on 25 November 2020.

At around 5.30pm on 13 November 2019, Byrne was asked for a ticket by a member of rail staff when trying to exit through the barriers at Shrewsbury railway station.

The court heard how Byrne threatened the member of rail staff when he was unable to produce a ticket, saying “I am going to slit your throat. If you get me arrested I am going to stab you.”

Byrne became increasingly aggressive and racially abused the member of rail staff for being Welsh. He went on to threaten another member of rail staff, shouting “you are a dead man.”

On 31 December 2020 at Kidderminster Magistrates' Court, Byrne was sentenced to a total of 20 weeks in prison and ordered to pay a total of £1,315 in compensation.

BTP Sergeant Emma Harper said: “Threatening behaviour towards members of rail staff will not be tolerated under any circumstances.

“I am grateful to the courts for the sentence imposed on the defendant and hope it serves as a reminder that this type of behaviour will not be tolerated on the railway.

“We will continue to deal with anti-social behaviour robustly and ensure offenders are brought to justice."

If you experience hate crime on public transport, contact BTP by texting 61016 or calling 0800 40 50 40 at any time. If you’re in immediate danger, always call 999.

 
 
Carchar i ddyn a wnaeth gam-drin aelodau o staff rheilffyrdd yn hiliol am fod yn Gymro 

Mae dyn a fygythiodd a wnaeth gam-drin aelodau o staff rheilffyrdd yng ngorsaf reilffordd yr Amwythig wedi cael ei garcharu am gyfanswm o 20 wythnos, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Cafwyd Kevin Byrne, 59, ac o Sandford Avenue, Church Stretton, yn euog o ofn gwaethygol hiliol neu bryfocio trais yn Llys Ynadon Telford ar 25 Tachwedd 2020.

Am tua 5.30pm ar 13 Tachwedd 2019, gofynnwyd aelod o staff rheilffordd i Byrne am docyn wrth iddo geisio gadael trwy'r rhwystrau yng ngorsaf reilffordd yr Amwythig.

Clywodd y llys sut y gwnaeth Byrne fygwth yr aelod o staff rheilffyrdd pan nad oedd yn gallu cynhyrchu tocyn, gan ddweud “Rwy’n mynd i hollti eich gwddf. Os cewch fy arestio, rydw i'n mynd i'ch trywanu. ”

Daeth Byrne yn fwy ymosodol a cham-drin yr aelod o staff rheilffyrdd yn hiliol am fod yn Gymro. Aeth ymlaen i fygwth aelod arall o staff y rheilffyrdd, gan weiddi “rydych chi'n ddyn marw.”

Ar 31 Rhagfyr 2020 yn Llys Ynadon Kidderminster, dedfrydwyd Byrne i gyfanswm o 20 wythnos yn y carchar a’i orchymyn i dalu cyfanswm o £ 1,315 mewn iawndal.

Dywedodd Rhingyll Dros Dro BTP, Emma Harper: “Ni fydd ymddygiad bygythiol tuag at aelodau staff rheilffyrdd yn cael ei oddef o dan unrhyw amgylchiadau.

“Rwy’n ddiolchgar i’r llysoedd am y ddedfryd a roddwyd ar y diffynnydd ac yn gobeithio ei bod yn ein hatgoffa na fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd.

“Byddwn yn parhau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gadarn ac yn sicrhau bod troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell."

Os ydych chi'n profi troseddau casineb ar drafnidiaeth gyhoeddus, cysylltwch â BTP trwy anfon neges destun at 61016 neu ffonio 0800 40 50 40 ar unrhyw adeg. Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 bob amser.

Court Result.jpg

Court Result

View | Download (JPG - 18 KB)

Share release