Search media releases

Aggressive man who assaulted ambulance crew at Bangor station jailed

CATOR.jpg

Cator

View | Download (JPG - 44 KB)

A man who assaulted ambulance crew while intoxicated at Bangor railway station has been jailed for 18 weeks, following a British Transport Police (BTP) investigation.

David Cator, 72, and of Helens Crescent, Pentraeth, was found guilty of being drunk and disorderly in a public place and breaching a Criminal Behaviour Order (CBO).

At around 10am on 10 September, a BTP officer noticed Cator at Bangor railway station who appeared to be heavily intoxicated. The officer requested an ambulance to attend the station to check his welfare.

On arrival of the ambulance, Cator became extremely aggressive towards the ambulance crew, swearing and shouting at them.

BTP officers arrested Cator for being drunk and disorderly in a public place. Officers escorted Cator to custody, where they later learnt he was also in breach of a CBO.

Cator pleaded not guilty at his first hearing on 11 September and was remanded in custody until his trial, where he was found guilty at Caernarfon Magistrates’ Court on 26 October. He was sentenced to 18 weeks in prison, ordered to pay £128 to fund victim services and £100 in court costs.

BTP Investigating Officer Chris Rowlands said: “Threatening behaviour towards emergency services will not be tolerated under any circumstances.

“I am grateful to the courts for the sentence imposed on the defendant and hope it serves as a reminder that this type of behaviour will not be tolerated on the railway.

“We will continue to deal with anti-social behaviour robustly and ensure offenders are brought to justice.”

Carcharwyd dyn a ymosododd ar griw ambiwlans yng ngorsaf Bangor

Mae dyn a ymosododd ar griw ambiwlans tra’n feddw yng ngorsaf reilffordd Bangor wedi cael ei garcharu am 18 wythnos, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig (HTP).

Cafwyd David Cator, 72, ac o Helens Crescent, Pentraeth, yn euog o fod yn feddw ac yn afreolus mewn man cyhoeddus ac o dorri Gorchymyn Ymddygiad Troseddol (GYT).

Am tua 10am ar 10 Medi, sylwodd swyddog HTP ar Cator yng ngorsaf reilffordd Bangor, a oedd yn ymddangos fel petai wedi meddwi’n drwm. Gofynnodd y swyddog i ambiwlans fynychu'r orsaf i wirio ei les.

Ar ôl cyrraedd yr ambiwlans, daeth Cator yn hynod ymosodol tuag at y criw ambiwlans, gan dyngu a gweiddi arnyn nhw.

Arestiodd swyddogion Cator am fod yn feddw ac yn afreolus mewn man cyhoeddus. Wrth ei hebrwng i'r ddalfa, dysgodd swyddogion ei fod yn torri GYT, a chafodd ei arestio amdano hefyd.

Ar ôl pledio'n ddieuog yn ei wrandawiad cyntaf ar 11 Medi, cafodd Cator ei gadw yn y ddalfa tan ei achos. Ar 26 Hydref yn Llys Ynadon Caernarfon fe’i cafwyd yn euog am y ddwy drosedd. Cafodd ei ddedfrydu i 18 wythnos yn y carchar, gorchymyn i dalu £128 i ariannu gwasanaethau dioddefwyr a £100 mewn costau llys.

Dywedodd Chris Rowlands, Swyddog Ymchwilio’r HTP: “Ni fydd ymddygiad bygythiol tuag at wasanaethau brys yn cael ei oddef o dan unrhyw amgylchiadau.

“Rwy’n ddiolchgar i’r llysoedd am y ddedfryd a roddwyd ar y diffynnydd ac yn gobeithio ei bod yn ein hatgoffa na fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd.

“Byddwn yn parhau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gadarn ac yn sicrhau bod troseddwyr yn cael eu dwyn o flaen eu gwell.”

Share release