Search media releases

Police officer sentenced for sexually assaulting two young girls on train home from rugby match – Cardiff

Court Result.jpg

Court Result

View | Download (JPG - 18 KB)

A former West Mercia Police officer who sexually assaulted two young girls on board a train has been sentenced, following a British Transport Police (BTP) investigation.

Leighton Phillips, 34, and of Forest road, Shropshire, was found guilty of two counts of sexual assault at Swansea Crown Court on 18 September.

Today (15 October) Phillips was handed a two-year community order, ordered to attend 20 rehabilitation activity days, and was made subject to an electronically tagged curfew between 10pm and 7am for three months. He will also be subject to notification on the sex offenders' register for five years.

On 1 February at around 5pm, Phillips was travelling from Cardiff to Shrewsbury after the Wales V Italy Six Nations match. A 14-year-old girl was standing in the aisle of the carriage near to where Phillips was sitting. She noticed Phillips was staring at her, before he then went on to start stroking her thigh.

The court heard how Phillips then went on to touch the thigh a second victim, an 11-year-old girl, who pushed his hand away when she noticed.

Distressed and upset, the two girls moved down the aisle to get away from Phillips, however, he continued to stare at them. Before the two girls alighted at Abergavenny station, a passenger challenged Phillips about the incident, to which he denied and replied, “I’m a police officer.”

The incident was reported to BTP and Phillips was met by officers at Shrewsbury station and arrested.

BTP Detective Inspector Paul Stanley said: “Tackling all forms of unwanted sexual behaviour on the railway is a priority for us - we take every report seriously and will thoroughly investigate all offences. 

“I would like to commend the bravery of the victims and the support of the family in reporting the incident to police, and I hope that this conviction will encourage other victims of sexual offences to come forward and report incidents to us.

The officer in the case, Detective Constable Nicholas Donovan carried out a thorough and comprehensive investigation. I hope this serves as a strong reminder that sexual offenders will not be tolerated on the railway.

“We encourage anyone who experiences any issues on the railway to report it to us using our discreet 61016 text service.”

Dedfrydwyd swyddog heddlu am ymosodiad rhywiol ar ddwy ferch ifanc ar drên adref o gêm rygbi - Caerdydd

Mae cyn-swyddog West Mercia a ymosododd yn rhywiol ar ddwy ferch ifanc ar drên wedi cael ei ddedfrydu, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydain (HTP).

Cafwyd Leighton Phillips, 34, ac o Forest Road, Swydd Amwythig, yn euog o ddau gyhuddiad o ymosod yn rhywiol yn Llys y Goron Abertawe ar 18 Medi.

Heddiw (15 Hydref) rhoddwyd gorchymyn cymunedol dwy flynedd i Phillips, cafodd orchymyn i fynychu 20 diwrnod gweithgaredd adsefydlu, a gwnaed ef yn destun cyrffyw a dagiwyd yn electronig rhwng 10pm a 7am am dri mis. Bydd hefyd yn destun hysbysiad ar y gofrestr troseddwyr rhyw am bum mlynedd.

Ar 1 Chwefror am tua 5pm, roedd Phillips yn teithio o Gaerdydd i'r Amwythig ar ôl gêm Chwe Gwlad Cymru V Yr Eidal. Roedd merch 14 oed yn sefyll yn ystlys y cerbyd ger y man lle'r oedd Phillips yn eistedd. Sylwodd fod Phillips yn syllu arni, cyn iddo fynd ymlaen i ddechrau strocio ei morddwyd.

Clywodd y llys sut aeth Phillips ymlaen i gyffwrdd â'r glun ail ddioddefwr, merch 11 oed, a wthiodd ei law i ffwrdd pan sylwodd.

Yn ofidus, symudodd y ddwy ferch i lawr yr ystlys i ddianc rhag Phillips, fodd bynnag, parhaodd i syllu arnynt. Cyn i'r ddwy ferch gadael y trên yng ngorsaf y Fenni, heriodd teithiwr Phillips am y digwyddiad, ac atebodd, “Rwy'n swyddog heddlu.”

Adroddwyd y digwyddiad i HTP a chyfarfu Phillips â swyddogion yng ngorsaf Amwythig a'i arestio.

Dywedodd Ditectif Arolygydd HTP Paul Stanley: “Mae mynd i’r afael â phob math o ymddygiad rhywiol digroeso ar y rheilffordd yn flaenoriaeth i ni - rydym yn cymryd pob adroddiad o ddifrif a byddwn yn ymchwilio’n drylwyr i bob trosedd.

“Hoffwn ganmol dewrder y dioddefwyr a chefnogaeth y teulu wrth riportio’r digwyddiad i’r heddlu, a gobeithio y bydd yr euogfarn hon yn annog dioddefwyr eraill troseddau rhywiol i ddod ymlaen a riportio digwyddiadau i ni.

Cynhaliodd y swyddog yn yr achos, y Ditectif Gwnstabl Nicholas Donovan ymchwiliad trylwyr a chynhwysfawr. Rwy'n gobeithio bod hyn yn ein hatgoffa'n gryf na fydd troseddwyr rhywiol yn cael eu goddef ar y rheilffordd.

“Rydym yn annog unrhyw un sy'n profi unrhyw broblemau ar y rheilffordd i'w riportio i ni gan ddefnyddio ein gwasanaeth testun disylw 61016."

Share release