Search media releases

Woman who stole passenger’s luggage worth £76,000 sentenced – Cardiff

A woman who befriended a passenger before stealing her luggage on a train to Cardiff has been sentenced, following a British Transport Police investigation.

Hajar Hamad Al-Fahad, 26, and of Blackmoor place, Llanrumney, was sentenced at Cardiff Crown Court on Thursday 10 September. She was handed a sentence of eight months in prison, suspended for 12 months, and was ordered to carry out a 20-day rehabilitation activity requirement and 150 hours unpaid work.

On 11 September 2018, Al-Fahad boarded a service from London Paddington to Cardiff Central station. On boarding the service, she struck up a conversation with a fellow female passenger, offering to help with her luggage.

Their conversation continued on the service and the pair moved to sit next to each other before both women had to alight early due to the service being cancelled.

The court heard how Al-Fahad offered to help the woman off the train with one of her suitcases, commenting on the weight of it and asking questions about why she had two suitcases.

When the next service arrived, the pair boarded together, and Al-Fahad placed her small bag on top of the woman’s luggage in the luggage rack.

On the service, Al-Fahad continued the conversation and asked the woman about clothing. She also told the woman she was having difficulty with a Barclays application which left her unable to pay her cleaner, so the woman agreed to pay from her internet banking account, while Al-Fahad gave her cash in return.

Al-Fahad then alighted the service at Cardiff Central station, while the victim continued to Swansea. As she left the service, Al-Fahad picked up her bag from the luggage rack and stole the victim’s suitcase at the same time. The victim didn’t realise her luggage had been taken until her arrival at Swansea station.

Following CCTV footage and enquiries with the Paddington ticket office, officers were able to trace the bank card transaction and identify Al-Fahad.

On 12 November 2018, officers attended her address where they found the majority of the items from the suitcase, containing designer clothes and jewellery, which came to a total value of £76,559.

Al-Fahad was arrested on suspicion of theft, but when questioned she claimed the suitcase was hers and later claimed the luxury goods inside were fake.

Officers examined the items and established they were genuine and belonged to the victim. Al-Fahad later pleaded guilty to theft.

BTP Detective Sergeant Guy Ellis said: “Al-Fahad carried out an opportunistic theft after befriending and gaining the trust of a fellow passenger over the duration of the journey.

“The officer in the case, Detective Constable Chris Bolton carried out a thorough and comprehensive investigation, initially identifying Al- Fahad as a potential suspect from CCTV, both at Paddington and Cardiff, and then confirming identity via enquiries made regarding her purchased train ticket.

“Most of the stolen items were recovered, to the delight of the victim, who praised DC Bolton for his diligence, professionalism and perseverance throughout.

“I hope this sentence serves as a deterrent to would be thieves – this type of behaviour will not be tolerated on the railway, and these offenders will be brought before the courts”.

 

Menyw a wnaeth ddwyn fagiau teithiwr gwerth £76,000 wedi'i dedfrydu - Caerdydd

Mae dynes a gyfeilliodd â theithiwr cyn dwyn ei bagiau ar drên i Gaerdydd wedi cael ei dedfrydu, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydain.

Cafodd Hajar Hamad Al-Fahad, 26, ac o le Blackmoor, Llanrumney, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ar ddydd Iau 10 Medi. Cafodd ddedfryd o wyth mis yn y carchar, ei gwahardd am 12 mis, a gorchmynnwyd iddi gyflawni gofyniad gweithgaredd adsefydlu 20 diwrnod a 150 awr o waith di-dâl.

Ar 11 Medi 2018, aeth Al-Fahad ar gwasanaeth o Lundain Paddington i orsaf Caerdydd Canolog. Wrth fynd ar y gwasanaeth, cafodd sgwrs gyda chyd-deithiwr benywaidd, gan gynnig helpu gyda'i bagiau.

Parhaodd eu sgwrs ar y gwasanaeth a symudodd y pâr i eistedd wrth ymyl ei gilydd cyn i'r ddwy ddynes orfod gadael y trên yn gynnar oherwydd bod y gwasanaeth wedi'i ganslo.

Clywodd y llys sut y cynigiodd Al-Fahad helpu'r fenyw oddi ar y trên gydag un o'i chêsys, gan roi sylwadau ar ei phwysau a gofyn cwestiynau ynghylch pam roedd ganddi ddau gês dillad.

Pan gyrhaeddodd y gwasanaeth nesaf, eisteddodd y pâr gyda'i gilydd, a gosododd Al-Fahad ei bag bach ar ben bagiau'r fenyw yn y rac bagiau.

Ar y gwasanaeth, parhaodd Al-Fahad â'r sgwrs a gofyn i'r fenyw am ddillad. Dywedodd hefyd wrth y fenyw ei bod yn cael anhawster gyda chais Barclays a oedd yn methu talu ei glanhawr, felly cytunodd y fenyw i dalu o’i chyfrif bancio rhyngrwyd, tra rhoddodd Al-Fahad arian parod iddi yn gyfnewid.

Yna fe wnaeth Al-Fahad gynnau’r gwasanaeth yng ngorsaf Ganolog Caerdydd, tra bod y dioddefwr yn parhau i Abertawe. Wrth iddi adael y gwasanaeth, cododd Al-Fahad ei bag o’r rac bagiau a dwyn cês dillad y dioddefwr ar yr un pryd. Ni sylweddolodd y dioddefwr fod ei bagiau wedi'u cymryd nes iddi gyrraedd gorsaf Abertawe.

Yn dilyn lluniau teledu cylch cyfyng ac ymholiadau gyda swyddfa docynnau Paddington, llwyddodd swyddogion i olrhain trafodiad y cerdyn banc a nodi Al-Fahad.

Ar 12 Tachwedd 2018, mynychodd swyddogion ei chyfeiriad lle daethon nhw o hyd i fwyafrif yr eitemau o’r cês, yn cynnwys dillad dylunydd a gemwaith, a ddaeth i gyfanswm gwerth o £76,559.

Cafodd Al-Fahad ei arestio ar amheuaeth o ddwyn, ond wrth gael ei holi honnodd fod y cês dillad hi a honnodd yn ddiweddarach fod y nwyddau moethus y tu mewn yn ffug.

Archwiliodd swyddogion yr eitemau a sefydlu eu bod yn ddilys ac yn perthyn i'r dioddefwr. Yn ddiweddarach plediodd Al-Fahad yn euog i ladrad.

Dywedodd Ditectif Sarjant BTP Guy Ellis: “Gwnaeth Al-Fahad ladrad manteisgar ar ôl cyfeillio ac ennill ymddiriedaeth cyd-deithiwr dros gyfnod y daith.

“Cynhaliodd y swyddog yn yr achos, y Ditectif Gwnstabl Chris Bolton ymchwiliad trylwyr a chynhwysfawr, gan nodi Al-Fahad i ddechrau fel rhywun a ddrwgdybir o CCTV, yn Paddington a Chaerdydd, ac yna cadarnhau hunaniaeth trwy ymholiadau a wnaed ynghylch ei thocyn trên a brynwyd.

“Cafodd y rhan fwyaf o’r eitemau a gafodd eu dwyn eu hadfer, er mawr foddhad i’r dioddefwr, a ganmolodd DC Bolton am ei ddiwydrwydd, ei broffesiynoldeb a’i ddyfalbarhad drwyddi draw.

“Rwy’n gobeithio y bydd y ddedfryd hon yn rhwystr i ladron - ni fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd, a bydd y troseddwyr hyn yn cael eu dwyn gerbron y llysoedd”.

Court Result.jpg

Court Result

View | Download (JPG - 18 KB)

Share release